Đặc tính đá base loại B

  • Kích thước cỡ hạt: 0 – 50mm
  • Độ ẩm: < 4%
  • Trọng lượng riêng: 2.707 g/cm3
  • Hàm lượng thoi dẹt TB: 8.22
  • Cỡ hạt lớn nhất – Dmax: 37.5mm