Phát triển Khu kinh tế Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế năng động, thông minh

Ngày 20/2, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040…