Phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện